Projektové hodnotenie budovy

Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium) ale aj potreby energie na celkovú prevádzku budovy.

Vyhodnocujú sa  všetky energetické vstupy pre zaistenie vyhovujúceho  vnútorného prostredia pre daný účel budovy.

Projektové hodnotenie sa uskutočňuje už  vo fáze navrhovania nových budov.

Postup výpočtu je rovnaký pre projektové hodnotenie aj pre normalizované hodnotenie nových budov.

Pri projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 ods. 3 zákona obsahuje splnenia požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti

  • stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej normy) (ďalej len „technická norma“), ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy alebo
  • stavebných konštrukcií podľa technickej normy (napr. STN 73 0540-2: 2012), ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

V prípade ak sa plánuje modernizácia existujúcej budovy a jedná sa o takzvanú významnú obnovu budovy

Významná obnova – stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým
spôsobom, že to má vplyv na EHB. Významnú obnovu možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Hodnotené miesta energetickej spotreby budovy

  • vykurovanie
  • príprava teplej vody
  • vetranie a chladenie
  • zabudované osvetlenie

Od 1. 1. 2008 je povinnosť spracovania projektového hodnotenia podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z. (platná od 01.01.2017), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z. ako súčasť projektovej dokumentácie.